Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.

Nasz kantor, w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa, jest zobowiązany do sprawdzenia danych Klienta podanych podczas rejestracji z danymi z dokumentów.

W przypadku osób fizycznych potrzebujemy skanu dowodu osobistego, natomiast w przypadku osób prawnych – skanu dowodu osobistego osoby przeprowadzającej transakcję w imieniu firmy oraz skanów dokumentów rejestracyjnych firmy/spółki.

Przesłanie skanów tych dokumentów (drogą elektroniczną – poczta e-mail) jest konieczne przed zatwierdzeniem transakcji.

Na potrzeby realizacji transakcji ponadprogowych potrzebujemy następujących danych.

Osoby fizyczne:

- imię i nazwisko

- obywatelstwo

- adres osoby dokonującej transakcji

- numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub

- numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca

- kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu

- seria i numer dowodu osobistego.

Osoby prawne:

- aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się:

- nazwa (firmy),

- forma organizacyjna osoby prawnej,

- siedziba i jej adres,

- numer identyfikacji podatkowej,

- imię, nazwisko i numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto:

- adres zamieszkania tej osoby,

- seria i nr dowodu osobistego tej osoby

W związku z powyższym w celu przeprowadzenia transakcji ponadprogowej prosimy o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów (warunkiem uznania dokumentów jest czytelność skanów).

Kantor w Saloniku Prasowym PLANETA